Medezeggenschapsraad MR

De schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op 'hun' basisschool. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), voor de helft bestaande uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. Het aantal MR-leden is afhankelijk van de grootte van de school.
De directeur van de school woont (gedeeltelijk) de vergaderingen bij in een adviserende rol.
Van elke school is een MR-lid vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GMR

De GMR van Stichting 'Ieder kind telt' bestaat uit 11 afgevaardigden  en één onafhankelijke voorzitter (elke school levert één MR-lid).
Het dagelijks bestuur van de de GMR bestaat uit de voorzitter en de secretaris.
De GMR vergadert 5 keer per jaar.

Dagelijks bestuur:
Dijan Bruins - voorzitter
Hetty Beltman - secretaris

Reglementen

MR-reglement - febr. 2018  

GMR-reglement - febr. 2018  

Basisstatuut - febr. 2018 

 

Vastgesteld op 20 februari 2018 in de GMR-vergadering