Kenniskring ICT

Sinds 2011 kent de Stichting 'Ieder kind telt' de Kenniskring ICT. Dit is een (inter)actieve groep mensen die kennis en ervaring delen, uitwisselen en ontwikkelen. In eerste instantie zijn alle leraren met specialisatie ICT voor deze kring uitgenodigd, maar de kringen zijn eigenlijk voor iedereen toegankelijk die zich aangetrokken voelt door een thema, vraagstuk of vakgebied dat waardevol is voor hun werk of professionele ontwikkeling. Een voorbeeld van een thema waar we ons in de afgelopen periode mee bezig hebben gehouden is het ‘Protocol Social Media’. Facilitator van deze groep zijn de directeuren Marcel Markvoort en Henk Groot Wassink.

PLG Rulevo

Per 1 januari 2012 is een kenniskring Identiteit gestart en sinds 12 oktober 2016 is de kenniskring overgegaan in een professionele leergemeenschap met ruimte voor levenbeschouwelijke vorming ( PLG-Rulevo). De deelnemers delen kennis en informatie met terugkoppeling naar de scholen, waardoor Identiteit een levend onderdeel is van onze kwaliteitsagenda.
De PLG komt 3 keer per jaar bijeen. 
Facilitator van deze PLG is Roel Roelofs (directeur De Es en Jan Barbier). 

Kenniskring Hoogbegaafdheid

Binnen de Stichting is een kenniskring hoogbegaafdheid opgericht. Doel van deze kenniskring is te komen tot uitwisseling van ervaringen met betrekking tot de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen op de scholen zodat alle scholen van de Stichting goed in staat zijn om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen vorm te geven en uit te voeren.

Elke school gebruikt het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) bij het signaleren en diagnosticeren van (hoog)begaafde leerlingen.
Elk schoolteam heeft afspraken gemaakt over hoe de doorgaande lijn voor deze leerlingen gegarandeerd wordt. Leerkrachten kunnen tijdens de kenniskring van elkaar leren door met elkaar uit te wisselen hoe de praktijk van het begeleiden van deze leerlingen eruit ziet op elke school.
Facilitator van deze kenniskring is Manon Hulsbeek. 

Documenten van de kenniskring hoogbegaafdheid zijn te vinden op ons intranet (personeel).

Kenniskring Rekenen

De Kenniskring Rekenen is gestart om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verhogen.
Dit door onder andere de intervisie van de Rekenverbeterplannen, kennisdeling ‘leren van elkaar’, scholing m.b.t. nieuwe ontwikkelingen en rekenverbetertrajecten.

De betrokkenheid en het enthousiasme onder de deelnemers is buitengewoon groot!
Facilitator van de Kenniskring Rekenen is Roel Roelofs (directeur De Blenke, De Es en Jan Barbier).

Kenniskring Taal / Lezen

De Kenniskring Taal/Lezen heeft als doel successen en knelpunten met elkaar uit te wisselen. Daarmee kan het lees/taalonderwijs op de scholen een kwalitatieve impuls krijgen, gevoed vanuit de praktijk.
Een systeem van schoolbezoeken wordt/is opgezet, zodat in de praktijk gekeken kan worden hoe zaken lopen.
'Samen beter' is de naam voor dit project.
Facilitator van de Kenniskring Taal / Lezen is Rita KleinTijssink.